مدیریت محصول

مدیر محصول چه کسی است؟

شاید این سوال برای‌تان پیش آمده باشد که مدیر محصول کیست؟ از کجا آمده؟ کجا درس خوانده؟ اصلا چه خوانده؟ کسی معرفیش کرده؟ فامیل یا آشنا مدیرعامل بوده؟ یا انقدر هم این موقعیت شغلی مهم نبوده که هر کسی می‌تواند به راحتی از پسش بربیاید.

ادامه “مدیر محصول چه کسی است؟”